k-job1

Kazimierz Job urodził się 1 stycznia 1955 r. w rodzinie Heleny z domu Ma­nia

i Ja­na Jo­bów za­mie­szka­łych w Wiel­kich Dro­gach. Pod­sta­wo­we wy­kształ­ce­nie zdo­był w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Zel­czy­nie, a na­stę­pnie roz­po­czął na­ukę w Zes­po­le Szkół Bu­do­wla­nych w Kra­ko­wie. Tam uzy­skał ty­tuł cze­la­dni­ka w rze­mio­śle ma­lar­stwa na­da­ny przez Iz­bę Rze­mie­ślni­czą w Kra­ko­wie w ro­ku 1971, a póź­niej zdo­był dy­plom mi­strzo­wski w rze­mio­śle ma­lar­stwo i ta­pe­ciar­stwo w 1981 r.

Kolejnym etapem jego doskonalenia w zawodzie było zdanie egzaminu przed Ko­mi­sją Egza­mi­na­cyj­ną Ma­ło­pol­skiej Iz­by Rze­mio­sła i przed­się­bior­stwa w Kra­ko­wie, Ka­zi­mierz Job któ­ra na­da­ła mu ty­tuł mis­trza w za­wo­dzie mu­ra­rza wraz z Su­ple­men­tem do dy­plo­mu mi­strzo­wskie­go nr 378, któ­ry upra­wnia go do pro­wa­dze­nia wszel­kich ro­bót bu­do­wla­nych z roz­sze­rze­niem na kra­je Unii Eu­ro­pej­skiej.

Kazimierz Job zgodnie ze swoim wykształceniem prowadzi firmę remontowobudowlaną od roku 1981, a zdobywając doświadczenie w latach następnych poszerzył swoją działalność w zakresie prowadzenia składu materiałów budowlanych wspólnie ze swoją żoną Zofią Job.

Z końcem stycznia 2014 r. przekształcił swoją firmę w Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany, jako spółkę o nazwie KA-BUD z siedzibą w Zelczynie pod nr 212.

Przykładowe prace Kazimierza Joba :

Kazimierz Job malarstwem zajmuje się od 1984 roku do chwili obecnej, traktując je jako hobby. Je­go pier­wszy­mi obra­za­mi były kopie znanych mu wielkich mistrzów pędzla. Prezentowane powyżej ob­ra­zy świad­czą o róż­no­rod­no­ści tematyki w malarstwie K.Joba, ale nie wyczerpują tego problemu. Zamieszczone poniżej fotografie wprowadzają nowe tematy: obraz sakralny, batalistyczny, impresja kubistyczna oraz obrazy emanujące energią uzdrawiającą.

laska1
Kazimierz Job wierzy, iż obrazy : 15-24, 15-25, 15-26 zachęcą nas do medytacji zmierzającej

w kierunku odblokowania energii istniejącej w naszym organizmie, którą możemy wykorzystać w celu samouzdrowienia. Nadal eksperymentuje i doskonali swój warsztat malarski, ma pokaźną kolekcję obrazów.

Wystawy :

2015r. – Dwór Dzieduszyckich – Radziszów

2016r. – 25 września 2016 we Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbył się wernisaż
             malarstwa Kazimierza Joba.